<p>Foto: Writing 4U.nl/Joep Derksen</p>

Foto: Writing 4U.nl/Joep Derksen

(Foto: Writing4U.nl / Joep Derksen)

De Regionale Energie Strategie

'Het concept-rapport is onvoldragen en onvolledig'

Opinie

Windmolens, zonnevelden en biovergassers hebben grote gevolgen voor de leefbaarheid en ruimte in onze regio. Daarom wil de werkgroep RES in overleg met inwoners, organisaties en bedrijven van de 21 gemeenten van de regio. Waar is grootschalig opwekken met wind en zon mogelijk? Waar kunnen we energie besparen? Kunnen we huizen en gebouwen isoleren en aardgasvrij maken? Zo denkt de werkgroep te werken aan een sterk onderbouwde strategie voor iedereen!

INGEZONDEN - ‘Overleg met inwoners’ klinkt goed. Echter het concept RES-rapport en andere geraadpleegde rapporten zijn overmatig lang, vaag en niet concreet. Al die rapporten van tientallen en soms meer dan honderd pagina’s zijn onverteerbaar en gewoon ongeschikt als informatiebron. Het rapport rept met geen woord over het aantal windmolens en zonnepanelen. Ook niet waar deze mogelijk geplaatst worden en hoeveel ruimte of grond daarvoor nodig is. Wij berekenden de aantallen volgens normen uit de concept-RES. Voor de doelstelling van 2030: 2 miljard kWh/jaar, zijn ongeveer 125 grote windmolens of ongeveer 8 miljoen zonnepanelen nodig. Voor 2050: 5,5 miljard kWh/jaar, zijn ongeveer 335 grote windmolens of 22 miljoen zonnepanelen nodig. Die 335 grote windmolens (tiphoogte 180 - 240 meter) vragen ongeveer 185 vierkante kilometer ruimte en 22 miljoen zonnepanelen vragen ongeveer 75 vierkante kilometer grond. Met kleinere windmolens verdubbelen de aantallen. Die zoekgebieden liggen vooral in de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende en Someren. De verdeling van de lasten over de 21 gemeenten van de regio is dus buitengewoon onevenwichtig. Zonnevelden kunnen uitstekend onder aanvliegroutes liggen, bijvoorbeeld op grondgebied van de gemeente Eindhoven. Een zoekgebied wil nog niet zeggen dat er ook daadwerkelijk windmolens en zonnepanelen geplaatst worden. Maar als er voor 335 grote windmolens 185 vierkante kilometer ruimte nodig is en die zoekgebieden samen 225 vierkante kilometergroot zijn, dan komt het overgrote deel in de vier gemeenten te staan. De zoekgebieden in Heeze-Leende zijn ruim 40 vierkante kilometer groot ofwel 40 procent van het gemeentelijk grondoppervlak van 105 vierkante kilometer. Tientallen grote windmolens en miljoenen zonnepanelen worden dus mogelijk in Heeze-Leende opgesteld. Een enorme aanslag op natuurgebieden, agrarisch areaal, landschappelijke waarden (‘vermolering’ van de omgeving) en leefbaarheid in onze gemeente. Bij dit alles veronderstelt de werkgroep dat de regio 24 procent op het elektriciteitsverbruik gaat besparen. Maar hoe realistisch is dat? De Brainport-regio blijft gericht op groei van bedrijvigheid en bevolking, er komen meer elektrische auto’s op de weg en woningen gaan van het gas af. Een forse groei van het elektriciteitsverbruik lijkt daarentegen aannemelijker. Dan zijn er dus aanzienlijk meer windmolens en/of zonnepanelen nodig, die extra beslag leggen op ruimte en grond. Burgers gaan er niet op achteruit, beloofden bewindslieden. Deze nieuwe opweksystemen en aanpassingen van de infrastructuur vergen grote investeringen. Bovendien zullen centrales stand-by moeten blijven voor periodes zonder wind of zon. Dit alles werkt kostenverhogend. Daarnaast moeten burgers ook nog kosten maken om woningen te isoleren en 'van-het-gas-af' te koppelen.

De overheid zal haar belastinginkomsten uit gas en elektriciteit op peil houden en dus komt de rekening uiteindelijk de burgers terecht. We lezen hier niets over in het rapport.

Hoe de belangen van inwoners worden geborgd en welke overheidsinstantie uiteindelijk beslist is een open eind. Heeft de gemeente er iets over te zeggen of drukt de provincie uiteindelijk een plan gewoon door?

Draagvlak kan alleen ontstaan door goede en concrete informatie. Participatie voor inwoners zal geconcretiseerd moeten worden: hoe kunnen inwoners financieel deelnemen en hoe wordt inspraak geregeld.

Het concept-rapport is een onvoldragen en onvolledig concept plan en levert geen bijdrage aan draagvlak en participatie. Voor zinvol overleg met inwoners is een bondig en concreet rapport noodzakelijk met informatie over bijvoorbeeld de keuze van de zoekgebieden, de opwekcapaciteit en de inbreng van de inwoners.

Cor Heuijerjans, Coen Heijmans, Willem Heemskerk, Gerard de Jong, Henk Los en Piet Lucassen, Leende.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden